Eco applicaties en modellen

Eco applicaties en modellen
Overzicht van andere applicaties en modellen die gerelateerd zijn aan de scope en het werkveld van de waterbeheerder.

Aquo-kit
De Aquo-kit is een “gereedschapskist” met instrumentarium voor het bewerken, toetsen en rapporteren van informatie.

DEMNAT
DEMNAT (Dosis Effect Model NAtuur Terrestrisch) is een landsdekkend ecohydrologisch voorspellingsmodel ontworpen voor het voorspellen van de ecologische effecten van hydrologische ingrepen. De effectvoorspelling richt zich op de vegetatie.

iBever 3.6.104
Het systeem iBever verwerkt “natte” meetgegevens op een standaardiseerde en uniforme wijze.

Keuzemodel Kust- en oeverwerken
Er is in Nederland een eeuwenlange ervaring opgebouwd met het ontwerpen en instandhouden van kust- en oeverwerken. Daardoor is de hedendaagse ontwerper in staat om voor eenzelfde vraagstuk meerdere technische oplossingen te bedenken, die alle voldoen aan dezelfde technische randvoorwaarden (ze zijn even sterk en veilig). Dit geldt voor een breed scala aan constructies waarmee het water buiten gehouden of in goede banen geleid kan worden: van zee- en meerdijken tot aan kribben en damwanden.

Landelijke voorziening omgevingsloket (LVO)
Landelijke Voorziening Omgevingsloket, de plaats waar in de toekomst alle WABO en Waterwet vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Landelijke waterbodemopgave
De webapplicatie voor de Landelijke Waterbodemopgave is ontwikkeld in opdracht van het directoraat-generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitwerking is door RIZA/Advies- en Kenniscentrum Waterbodems verzorgd, onder begeleiding van een commissie met vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties. De applicatie is gebouwd door LogicaCMG.

Risicotoolbox
De RTB Waterbodems is niet in alle gevallen van gebiedsspecifiek beleid (GSB) verplicht. In het Besluit Bodemkwaliteit is geregeld dat voor verspreiden op het aangrenzend perceel geen GSB mogelijk is en dat de RTB niet hoeft worden ingezet voor GSB aangaande verspreiden in oppervlaktewater (zoet en zout). Het gebruik van de RTB blijft dus beperkt tot het toepassen op bodem onder oppervlaktewater.

WAB*info
WAB*info wordt het nieuwe waterbodem- en baggerwerkeninformatiesysteem van Rijkswaterstaat. Bijzonder aspect is, dat het één van de eerste zogenaamde webapplicaties die als maatwerk voor RWS gebouwd wordt: via intranet (en t.z.t. internet) wordt alles bereikbaar.

WIS
WIS staat voor Waterbodem Informatie Systeem en is het uitvoeringsondersteunende informatie- en administratiesysteem voor handhavers en vergunningverleners.

WVO-info
Het informatiesysteem WVO-info biedt ondersteuning en informatievoorziening bij uitvoering van de WVO.